Formularz zlecenia

Projekt UE


Nasza firma realizuje projekt pn. Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii prowadzenia odwiertów.
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjne środki trwałe i stworzenie nowych miejsc pracy.
Wartość dofinansowania projektu z UE wynosi 891 760,00 zł

Projekt dotyczy wdrożenia nowej technologii wykonywania otworów wiertniczych dla potrzeb wymienników pionowych do pomp ciepła oraz odwiertów pod studnie głębinowe z zastosowaniem kompaktowej wiertnicy. Dla tych dwóch rodzajów wierceń najistotniejsze jest:
- zachowanie czystości odwiertu, głównie ochrona przed środkami chemicznymi (ograniczenie lub wyeliminowanie używania płuczek wiertniczych), ważne dla odwiertów pod studnie głębinowe do ujęć wody pitnej,
- ochrona środowiska naturalnego w pobliżu odwiertu, ważne przy wykonywaniu odwiertów dla pomp ciepła – bardzo blisko domów mieszkalnych, ogrodów,
- ograniczenie lub wyeliminowanie w trakcie wykonywania odwiertów emisji szkodliwych gazów, pyłów, oraz emisji hałasu - bardzo blisko domów mieszkalnych, ogrodów.

Dzięki zakupowi kompaktowej wiertnicy i wdrożeniu tej innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie, firma wprowadzi na rynek energii odnawialnej (instalowanie pomp ciepła) nowe innowacyjne usługi:
- "ekologiczne" wiercenia pod wymienniki ciepła (bez użycia płuczki, bez niszczenia roślinności, mała emisja spalin, itp.) , a w przypadku wierceń pod studnie głębinowe dla ujęć wody pitnej (samorządy –zaopatrzenie w wodę), będzie wykonywała otwory wiertnicze bez płuczki bentonitowej, polimerowej i innych. Również pozostałe usługi wiertnicze będą ulepszone w porównaniu do obecnie oferowanych na rynku w wyniku następujących ulepszeń procesów technologicznych:
- wysoką sprawność, jakość, ekologię wykonywania:
• odwiertów świdrem ślimakowym ciągłym i rurowym
• rurowanych odwiertów z szarpakiem
• rdzeniowania,
- możliwość wyboru optymalnej technologii wiercenia dla różnych warunków geologicznych oraz bieżących potrzeb (trudne warunki terenowe, bliskość siedzib ludzkich, itp.),
- zastosowanie przy wierceniach zaawansowanej techniki informatycznej, pomiarowo-kontrolnej, zabezpieczeń BHP jak i zabezpieczeń ochrony środowiska.

Dodatkowego w ramach projektu zaplanowany jest zakup oprogramowania wraz z modułem handlowym oraz panelem kontrahenta/klienta. Moduł handlowy oraz panel kontrahenta/klienta pozwoli wdrożyć w firmie innowację organizacyjną oraz marketingową. Po zakończeniu realizacji projektu większość procesu sprzedaży oraz marketingu w zakresie dystrybucji i promocji produktów opierał się będzie na zakupionym oprogramowaniu.